Vendimet

 

Total: (1116 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 08/09 Aktgjykim
Vleresimi i kushtetutshmerise se aktvendimit te Gjykates Komunale ne Ferizaj, Aktvendimi C. nr. 340/2001, i dates 11 janar 2002
Ali Azemi 17.12.2010
KI 58/09, 59/09, 60/09, 64/09, 66/09, 69/09, 70/09, 72/09, 75/09, 76/09, 77/09, 78/09, 79/09, 3/10, 5/10, 13/10 Aktgjykim
Lënda e Gani Prokshit dhe 15 ish punëtoreve tjerë të Korporatës Energjetike të Kosovës kundër 16 Aktgjykimeve individuale të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës
Gani Prokshi 11.11.2010
KI 17/10 Vendim
Vesel Tmava dhe të tjerët kundër Ministrisë së Transportit dhe Telekomunikacionit të Republikës së Kosovës
Vesel Tmava 11.11.2010
KI 18/09 Vendim
Reshat Karanxha kundër Këshillit Gjyqësor të Kosovës
Reshat Karanxha 11.11.2010
KI 20/09 Vendim
Petrit Morina kundër Aktgjykimit AP. Nr. 495/2003 të Gjykatës Supreme të Kosovës, të datës 7 prill 2004
Petrit Morina 11.11.2010
KI 20/10 Vendim
Muhamet Bucaliu kundër Vendimit të Prokurorit të Shtetit KMLC. nr. 09/10 te 24 shkurtit 2010
Muhamet Bucaliu 11.11.2010
KI 26/09 Vendim
Ekrem Gashi kundër Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës
Ekrem Gashi 11.11.2010
KI 28/09 Vendim
VENDIM PËR PAPRANUESHMËRI në Rastin nr. KI 28/09

lIaz Çerkinaj 11.11.2010
KI 33/09 Vendim
Fillim Musa Guga kundër Vendimeve të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, SCEL-08-0001 i datës 17 qershor 2008 dhe SCEL -08-0001 i datës 10 shtator 2008
Fillim Musa Guga 11.11.2010
KI 38/09 Vendim
Radio Zëri i Sharrit kundër Vendimit A. nr. 2194/07 të Gjykatës Supreme të Kosovës, i datës 12 shkurt 2009
Radio Zëri i Sharrit 11.11.2010
KI 42/09 Vendim
Halil Karafeta kundër Vendimit Nr. 262/2009 i Gjykatës Supreme të Kosovës, i datës 26 qershor 2009
Halil Karafeta 11.11.2010
KI 54/09 Vendim
Ahmet Fetiu kundër Vendimit A. nr. 298/2009 të Gjykatës Supreme të Kosovës të datës 11.09.2009
Ahmet Fetiu 11.11.2010

Linku i faqes se vjeter të vendimeve