Vendimet

 

Total: (1170 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 128/10 Aktvendim
Arben Komani kundër Vendimit të Drejtorisë së Arsimit të Kuvendit Komunal të Gjakovës Nr. 4
Arben Komani 30.06.2011
KO 119/10 Vendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë te neneve 14 (1) 6, 22, 24, 25 dhe 27 te Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit, Nr. 03/L-111, i 4 qershorit 2010
Avokati i Popullit i Republikes se Kosoves 20.06.2011
KI 124/10 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë te aktgjykimit te Gjykatës Supreme te Kosovës A. nr. 771/2010, të datës 27 tetor 2010
Shkurte Krasniqi 20.06.2011
KI 114/10 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë te Njoftimit te Këshillit Gjyqësor të Kosovës për riemërimin e gjyqtareve dhe prokuroreve, Nr. 01/118-713, i 27 tetorit 2010
Vahide Badivuku 14.06.2011
KI 11/09 Vendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë se nenit 2.1 te Urdhëresës Administrative te Misionit te Kombeve te Bashkuara ne Kosove (UNMIK) Nr. 2003/12, dhe nenit 20.1 te Ligjit për Radiotelevizionin e Kosovës, Ligji Nr. 02/L-47
Tome Krasniqi 07.06.2011
KI 101/10 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë te Aktgjykimit të Gjykatës Supreme te Kosovës, Rev. I. Nr. 165/2004, te 9 nëntorit 2004
Ismet Hebibi 25.05.2011
KI 55/09 Urdhra të tjerë
Vlerësim i kushtetutshmërisë te Vendimit te Gjykatës Supreme te Kosovës, Nr. 2407/2006, te 30 shtatorit 2009
N.T.SH. Meteorit 19.05.2011
KI 55/09 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë te Vendimit te Gjykatës Supreme te Kosovës, Nr. 2407/2006, te 30 shtatorit 2009
N.T.SH. Meteorit 18.05.2011
KI 85/10 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë te aktgjykimit Rev. I. nr. 482/2008 te Gjykatës Supreme te 18 dhjetorit 2008
Magbule Asllani 18.05.2011
KI 08/09 Urdhra të tjerë
Vlerësimi i kushtetutshmërisë te Vendimit te Gjykatës Komunale te Ferizajt, C Nr. 340/2001, te 11 janarit 2002 - Sqarimi i kërkuar për Aktgjykimin e 17 dhjetorit 2010
Ali Azemi 16.05.2011
KI 29/10 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë te Aktgjykimit te Gjykatës Supreme te Kosovës, Rev. Nr. 295/2007
R.D. 16.05.2011
KI 34/09 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë te Vendimit te Kuvendit te Republikës se Kosovës, nr. 03V-115, te 4 qershorit 2009
Imer Ibriqaj 16.05.2011

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]