Vendimet

 

Total: (1097 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 27/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit GSK-KPA-A 095/13 të Gjykatës Supreme të Kosovës - Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës, të 20 korrikut 2015
Irena Ðorđević 08.12.2016
KI 99/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Qarkut në Prizren, Ac. nr. 35/2003, të 23 qershorit 2004
MuhamedAli Ceyşülmedine 08.12.2016
KI 154/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PML. nr. 67/2015, të 9 korrikut 2015
Farije Gavazaj dhe Emira Gavazaj 08.12.2016
KO 89/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Udhëzimit Administrativ nr. 02/2015, të Ministrisë së Shëndetësisë, të 15 majit 2015
Komuna e Prishtinës 08.12.2016
KI 150/15 KI 161/15 KI 162/15 KI 14/16 KI 19/16 KI 60/16 KI 64/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit PML - KZZ. nr. 242/2015 të Gjykatës Supreme, të 26 nëntorit 2015
Arben Gjukaj, Hysni Hoxha, Driton Pruthi, Milazim Lushtaku, 25.11.2016
KI 13/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PN-II-. nr. 8/2015, të 26 nëntorit 2015
Armend Selimi 22.11.2016
KI 24/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 191/2015, të 1 shtatorit 2015
Avdi Haziri 16.11.2016
KI 32/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 221/2015, të 1 shtatorit 2015
Ibrahim Svarça 16.11.2016
KI 39/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 214/2015, të 1 shtatorit 2015
Organizata Joqeveritare FINCA - Kosovë 16.11.2016
KI 72/16 Aktvendim
Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 264/2015, të 9 dhjetorit 2015
Byroja Kosovare e Sigurimit 16.11.2016
KI 74/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. nr. 3/2016, të 25 janarit 2016
X 16.11.2016
KI 124/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, PN. I. Nr. 1802/2016, të 13 tetorit 2016
Senad Rama 16.11.2016

Linku i faqes se vjeter të vendimeve