Vendimet

 

Total: (1139 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 34/17 Vendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit KGJK nr. 50/2017 të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, të 6 marsit 2017
Valdete Daka 28.03.2017
KI 50/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 276/2015, të 14 tetorit 2015
Veli Berisha dhe të tjerët 20.03.2017
KI 73/15 dhe KI 85/15 Aktvendim
Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së dy aktgjykimeve të Gjykatës Supreme të Kosovës, dhe atë: Aktgjykimit Rev. nr. 346/2014, të 24 marsit 2015, dhe Aktgjykimit Rev. nr. 349/2014, të 3 shkurtit 2015
Hysni Gashi dhe Ali Rashani 20.03.2017
KI 106/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-13-0148-A0001, të 31 marsit 2016
Shaban Hasani 20.03.2017
KI 124/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, PN. I. Nr. 1802/2016, të 13 tetorit 2016
Senad Rama 20.03.2017
KI 103/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Pml. nr. 88/2015, të 29 prillit 2015
Skender Vitia 14.03.2017
KI 82/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Pml. nr. 13/2016, të 10 shkurtit 2016
Ðeljalj Kazagić 07.03.2017
KI 96/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, AC-I-0293, të 6 prillit 2016
Shaha Salihu-Fetahu 07.03.2017
KI 102/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 50/2016, të 4 prillit 2016
Shefqet Berisha 07.03.2017
KI 84/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR 13/2014, të 27 marsit 2015
Hilmi Krasniqi 27.02.2017
KO 12/17 Vendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së neneve 55 (paragrafët 4 dhe 5), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dhe 68 të Ligjit nr. 05/L-087 për Kundërvajtje
Avokati i Popullit 21.02.2017
KI 01/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës - Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës, GSP-KPA-A-110-13, të 20 korrikut 2015
Agim Arifi 20.02.2017

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]