Vendimet

 

Total: (1170 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 34/17 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, KGJK nr. 50/2017, të 6 marsit 2017
Valdete Daka 12.06.2017
KI 34/17 Urdhra të tjerë
Mendimi Mospajtues i gjyqtarëve Altay Suroy dhe Bekim Sejdiu ndaj Aktgjykimit në rastin Nr. KI34/17
Valdete Daka 12.06.2017
KI 34/17 Urdhra të tjerë
Mendim Mospajtues i gjyqtares Gresa Caka-Nimani
Valdete Daka 12.06.2017
KI 148/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prizren, CP. nr. 1976/13, të 22 majit 2014
Mitat Qovanaj 09.06.2017
KI 109/16 Vendim
Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së një vendimi ose akti të pacaktuar të një autoriteti publik
Lumni Limaj 09.06.2017
KI 22/16 Urdhra të tjerë
Mendim mospajtues i gjyqtares Snezhana Botusharova
Naser Husaj 09.06.2017
KI 22/16 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 335/2015, të 14 dhjetorit 2015
Naser Husaj 09.06.2017
KI 141/15 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, ARJ-UZVP nr. 29/2015, të 29 tetorit 2015
Hajdar Podrimja 07.06.2017
KI 58/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 8/2016, të 26 janarit 2016
Kadri Emini, Skender Emini, Flamur Emini 05.06.2017
KI 68/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 249/2015, të 3 dhjetorit 2015
Fadil Rashiti 05.06.2017
KI 75/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 56/2016, të 17 marsit 2016
Teatri Kombëtar i Kosovës Ministria e Kulturës, Rinisë dhe 02.06.2017
KI 111/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Njoftimit të Prokurorit të Shtetit KMLC. nr. S/16, të 2 shkurtit 2016 dhe Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Republikës së Kosovës, AC. nr. 4370/15, të 18 dhjetorit 2015
Asllan Zenuni 02.06.2017

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]