Vendimet

 

Total: (1053 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 152/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. Kzz. 72/2015, të 13 tetorit 2015
Rrustem Geci 12.07.2016
KI 154/14 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA. nr. 4079/2013, të 24 marsit 2014
Bujar Nrecaj dhe Haxhi Nrecaj 12.07.2016
KI 37/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 314/2015 të 9 dhjetorit 2015
Selami Keka 11.07.2016
KI 121/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 133/2015, të 14 majit 2015
Qerim Zogaj 11.07.2016
KI 10/15 dhe KI 12/15 Aktvendim
Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme Pml. Kzz 98/2014, të 3 shtatorit 2014
Shpresim Uka dhe Bekim Syla 07.07.2016
KI 42/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së “Aktgjykimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme lidhur me listën përfundimtare të punëtorëve që kanë të drejtën për përfitimin e një pjese të 20% nga çmimi i shitjes së NSH “Mekanizimi” të 25 nëntorit 2014
Ljubiša Šipić 07.07.2016
KI 51/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 294/2015, të 10 nëntorit 2015
Xhemil Vraniqi 07.07.2016
KI 51/15 dhe KI 52/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 159/2011, të 9 korrikut 2013, dhe të Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PN. nr. 371/2013, të 20 majit 2013
Zoran Stanišić 07.07.2016
KI 136/15 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit AC-I.-14-0311-A001 të Kolegjit të Apelit tëDhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës përçështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit,të 15 korrikut 2015
Feride Rexhepi 07.07.2016
KI 144/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit për Ankesa të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës, AC -II-12- 0084, të 1 tetorit 2015
Ismet Shabanaj 07.07.2016
KI 153/15 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 219/15, të 1 shtatorit 2015
Bekë Sh. Lajçi 07.07.2016
KI155/15 dhe KI157/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-14-0311-A0001-A0023, të 15 korrikut 2015
Snežana Zdravković dhe Miloratka Nikoli 28.06.2016

Linku i faqes se vjeter të vendimeve