Vendimet

 

Total: (1058 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 122/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, nr. AC-I-14-0169-A0001, të 2 prillit 2015

Tarkett SH.P.K. 15.08.2016
KI140/15, KI28/16, KI35/16, KI36/16, KI48/16, KI49/16, KI52/16, KI53/16 dhe KI56/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-II-12-0117, të 9 nëntorit 2015
Dukagjin Beqa, Tasim Kurti, Musa Berisha, Xhavit Ibrahimi 11.08.2016
KI 18/16 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 308/2015, të 12 nëntorit 2015
Bedri Salihu 18.07.2016
KI 31/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, AA. nr. 129/2015, të 2 qershorit 2015
Bedri Fejzullahu 18.07.2016
KI 139/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, ARJ-UZVP. nr. 13/2015, të 30 korrikut 2015
Imer Qorri 18.07.2016
KI 152/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. Kzz. 72/2015, të 13 tetorit 2015
Rrustem Geci 12.07.2016
KI 154/14 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA. nr. 4079/2013, të 24 marsit 2014
Bujar Nrecaj dhe Haxhi Nrecaj 12.07.2016
KI 37/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 314/2015 të 9 dhjetorit 2015
Selami Keka 11.07.2016
KI 121/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 133/2015, të 14 majit 2015
Qerim Zogaj 11.07.2016
KI 10/15 dhe KI 12/15 Aktvendim
Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme Pml. Kzz 98/2014, të 3 shtatorit 2014
Shpresim Uka dhe Bekim Syla 07.07.2016
KI 42/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së “Aktgjykimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme lidhur me listën përfundimtare të punëtorëve që kanë të drejtën për përfitimin e një pjese të 20% nga çmimi i shitjes së NSH “Mekanizimi” të 25 nëntorit 2014
Ljubiša Šipić 07.07.2016
KI 51/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 294/2015, të 10 nëntorit 2015
Xhemil Vraniqi 07.07.2016

Linku i faqes se vjeter të vendimeve