Vendimet

 

Total: (1097 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 156/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. nr. 217/2015, të 10 nëntorit 2015
Svetislav Stojković 23.12.2016
KI 105/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Njoftimit të Kryeprokurorit të Shtetit, KMLC. nr. 44/15, i 10 prillit 2015
Mehmet Bajraktari dhe të tjerët 23.12.2016
KI 164/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, ARJ–UZVP. Nr. 22/2015, të 30 korrikut 2015
Sadat Lekiqi 23.12.2016
KI 123/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 50/2014, të 2 qershorit 2015
Ali Zenuni 23.12.2016
KI 108/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Vendimit Nr. 2016-COS-0488, të nxjerrë nga ushtruesi i detyrës së Shefit të Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë, të 22 korrikut 2016
Bojana Ivković, Marija Perić dhe Miro Jaredić 23.12.2016
KI 02/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA1. nr. 1160/2012,
të 12 shtatorit 2013
Liridon Aliu 19.12.2016
KI 79/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 302/2015, të 3 nëntorit 2015
Sabit Gori 15.12.2016
KI 117/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 269/2014, të 29 janarit 2014
Rexhep Llapashtica 15.12.2016
KI 133/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, ARJ. UZVP. nr. 25/2015, të 30 shtatorit 2015
Granit Berisha 12.12.2016
KO 73/16 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Qarkores Administrative nr. o1/2016, të nxjerrë nga Ministria e Administratës Publike të Republikës së Kosovës, më 21 janar 2016
Avokati i Popullit 08.12.2016
KI 05/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 222/2015, të 19 gushtit 2015
Gani Govori 08.12.2016
KI 07/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR. nr. 499/2013, të 6 janarit 2014
Shefki Zogiani 08.12.2016

Linku i faqes se vjeter të vendimeve