Vendimet

 

Total: (1170 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 07/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 228/2016, të 20 tetorit 2016 dhe Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, PAKR nr. 231/2015, të 6 gushtit 2015
Pashk Mirashi 15.06.2017
KI 127/15 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së procedurave në zhvillim në gjykatat e rregullta të Republikës së Kosovës, përkitazi me lëndën C. nr. 850/07 (P. nr. 850/07)
Mile Vasović 15.06.2017
KI 31/17 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, CLM nr. 10/2016, të 24 gushtit 2016
Shefqet Berisha 14.06.2017
KI 141/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, KA. nr. 339/2016, të 15 prillit 2016, dhe Njoftimit të Kryeprokurorit të Shtetit të Republikës së Kosovës, KMLK. nr. 7/16, të 29 korrikut 2016
Agrounion sh.p. 14.06.2017
KI 144/16 Vendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së vendimeve të kontestuara të gjykatave të rregullta
Sali Gerqina 14.06.2017
KI 30/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, E. rev. nr. 44/2015, të 18 nëntorit 2015
KONZORCIUMI “ALFA.i” Sh.p.k. & “INFRATEK” 13.06.2017
KI 112/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 110/16, të 7 qershorit 2016
N.T.SH. “LOKI” 13.06.2017
KI 117/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, ARJ nr. 18/16, të 23 majit 2016
Rexhep Lushtaku, Tafil Meha, Shefqet Bytyqi, Bedri Gashi 13.06.2017
KI 133/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, A. A. nr. 232/2015, të 9 marsit 2016
Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar “3CIS JSC” 13.06.2017
KI 138/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. Kzz. 136/16, të 14 korrikut 2016
Gani Gërbeshi 13.06.2017
KI 145/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 263/2016, të 9 nëntorit 2016
Kujtim Shabani, Lulëzim Shabani, Luljeta Shabani dhe Alije S 13.06.2017
KI 147/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 250/2016, të 13 tetorit 2016
Asllan Fazliu 13.06.2017

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]