Vendimet

 

Total: (1058 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 149/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 148/2014, të 2 qershorit 2015
Savo Lekić, Dimitrije Leki? dhe Branislav Leki? 01.11.2016
KI 151/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 186/2015, të 6 korrikut 2015
Ol. S. dhe Olt. S. 01.11.2016
KO 118/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Ligjit nr. 05/L-120 për Trepçën
Slavko Simić dhe 10 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republi 31.10.2016
KI 65/15 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së mospërmbarimit të 3 (tri) aktgjykimeve të Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës të Gjykatës Supreme, përkatësisht aktgjykimeve nr. GSK-KPA-A-021/12, të 17 janarit 2013, GSK-KPA-A-141/12, të 17 prillit 2013 dhe GSK-KPA-A-045/12, të 3 tetorit 2012, dhe 2 (dy) vendimeve të Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës, përkatësisht KPCC/D/A/211/2013, të 21 gushtit 2013 dhe KPCC/D/C/216/2013, të 22 nëntorit 2013
Tatjana Davila Ljubiša Mari? Zorica Kršenkovi? Zlatoj Jevti? 26.10.2016
KO 95/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësim të “kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë” të paragrafëve 2 dhe 3 të nenit 4 të Udhëzimit Administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, nr. 07/2015, të 31 dhjetorit 2015
Slavko Simi? dhe 10 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republi 25.10.2016
KO 94/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Ligjit për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, nr. 05/L-010
Slavko Simi? dhe 10 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republi 25.10.2016
KI 06/15 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. Kzz 98/2014, të 3 shtatorit 2014
Sadik Abazi 06.09.2016
KI 40/16 Vendim
Kërkesë për vlerësim të shkeljeve të papërcaktuara të Kushtetutës së Republikës së Kosovës
Sokol Plakolli 06.09.2016
KI 46/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, AC-I-14-0318 - A0001, të 15 tetorit 2015
Gradimir Jovanoviċ dhe të tjerët 06.09.2016
KI 11/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështje në Lidhje me Agjencinë e Privatizimit, AC-I-14-0311-A0001-A0023,

të 15 korrikut 2015
Aziz Rexhepi 18.08.2016
KI 59/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Ankesave të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-15-0237, të 18 shkurtit 2016
Agjencia Kosovare e Privatizimit 18.08.2016
KI 63/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, PN-II-.nr. 8/2015, të 26 nëntorit 2015
Astrit Pira 17.08.2016

Linku i faqes se vjeter të vendimeve