Vendimet

 

Total: (1053 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KO 94/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Ligjit për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, nr. 05/L-010
Slavko Simi? dhe 10 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republi 25.10.2016
KI 06/15 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. Kzz 98/2014, të 3 shtatorit 2014
Sadik Abazi 06.09.2016
KI 40/16 Vendim
Kërkesë për vlerësim të shkeljeve të papërcaktuara të Kushtetutës së Republikës së Kosovës
Sokol Plakolli 06.09.2016
KI 46/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, AC-I-14-0318 - A0001, të 15 tetorit 2015
Gradimir Jovanoviċ dhe të tjerët 06.09.2016
KI 11/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështje në Lidhje me Agjencinë e Privatizimit, AC-I-14-0311-A0001-A0023,

të 15 korrikut 2015
Aziz Rexhepi 18.08.2016
KI 59/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Ankesave të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-15-0237, të 18 shkurtit 2016
Agjencia Kosovare e Privatizimit 18.08.2016
KI 63/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, PN-II-.nr. 8/2015, të 26 nëntorit 2015
Astrit Pira 17.08.2016
KI 122/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, nr. AC-I-14-0169-A0001, të 2 prillit 2015

Tarkett SH.P.K. 15.08.2016
KI140/15, KI28/16, KI35/16, KI36/16, KI48/16, KI49/16, KI52/16, KI53/16 dhe KI56/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-II-12-0117, të 9 nëntorit 2015
Dukagjin Beqa, Tasim Kurti, Musa Berisha, Xhavit Ibrahimi 11.08.2016
KI 18/16 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 308/2015, të 12 nëntorit 2015
Bedri Salihu 18.07.2016
KI 31/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, AA. nr. 129/2015, të 2 qershorit 2015
Bedri Fejzullahu 18.07.2016
KI 139/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, ARJ-UZVP. nr. 13/2015, të 30 korrikut 2015
Imer Qorri 18.07.2016

Linku i faqes se vjeter të vendimeve