Vendimet

 

Total: (1139 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 114/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës [Api-Kzi-6/2011], të 25 shtatorit 2012, dhe i Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës [Ap-Kz. nr. 283/2009], të 19 prillit 2011
Feriz Gashi dhe Hysni Gashi 16.05.2017
KI 23/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së kohëzgjatjes së procedurës në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit
Qazim Bytyqi dhe të tjerët 12.05.2017
KI 119/16 Vendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së “Vendimit SCL-11-0055 të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, të 7 qershorit 2016”
Xhemail Lani 12.05.2017
KI 02/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës të Gjykatës Supreme të Kosovës (GSK-KPA-A-015/2014, të 20 prillit 2016)
Fadil Aziri 10.05.2017
KI 44/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës – Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës, GSK-KPA-A-225/13, të 4 shtatorit 2015
Biljana Topko 10.05.2017
KI 103/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, AA. nr. 174/16, të 11 korrikut 2016
Ministria e Shëndetësisë e Qeverisë së Republikës së Kosovës 10.05.2017
KI 105/16 Vendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 184/2008, të 27 janarit 2009
Feti Gashi 10.05.2017
KI 34/17 Vendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, KGJK nr. 50/2017, të 6 marsit 2017
Valdete Daka 04.05.2017
KO 12/17 Vendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së neneve 55 (paragrafët 4 dhe 5), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dhe 68 të Ligjit nr. 05/L-087 për Kundërvajtje
Avokati i Popullit 11.04.2017
KO 01/17 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 04/L-261 për veteranët e luftës së Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
Aida Dërguti dhe 23 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republi 04.04.2017
KI 110/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 155/2016, të 14 qershorit 2016
Nebojša Đokić 03.04.2017
KI 31/17 Vendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, CLM nr. 10/2016, të 24 gushtit 2016
Shefqet Berisha 28.03.2017

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]