Vendimet

 

Total: (1097 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 67/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Gjykatës Supreme për çështjet që kanë të bëjnë me Agjencinë Kosovare të Pronës, GSK-KPA-A-041/14, të 2 dhjetorit 2015
Lumturije Voca 23.01.2017
KI 08/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 220/2015, të 17 nëntorit 2015
Premtim Provolija 16.01.2017
KI 87/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-II-12-0189, të 18 shkurtit 2016
Nafije Bakalli 16.01.2017
KI 137/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. Nr. 114/2015, të 22 qershorit 2015
Shefki Qerimi 16.01.2017
KI 91/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-13-0264, të 21 janarit 2016
Belkis Abazi Fahrije Nuhiu Bedrije Vërtopi Ilaz Bullatovci A 13.01.2017
KI 66/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Pml. nr. 13/2015, të 23 shkurtit 2015
Bekim Baliu 11.01.2017
KI 80/15, KI 81/15 dhe KI 82/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së aktvendimeve të Gjykatës së Apelit Ae. nr. 188/2014, 189/2014, të 19 janarit 2015, dhe Aktvendimin Ae. nr. 190/2014, të 20 janarit 2015
Rrahim Hoxha 11.01.2017
KI 84/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. 3 /2015, të 28 prillit 2015
Selman Mustafa 11.01.2017
KI 96/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pzd. nr. 59/2015, të 20 majit 2015
Mirsad Gashi 11.01.2017
KI 55/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 2/2016, të 12 janarit 2016
Slobodan Radović 29.12.2016
KI 113/16 Aktvendim
Kërkesë për interpretimin e nenit 7 (E drejta për blerjen e banesës) të Ligjit nr. 04/L-061 për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore, të 12 janarit 2012
Shukri Maxhuni dhe Gazmend Muqolli 29.12.2016
KI 85/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 321/2015, të 16 nëntorit 2015
Esat Haxhiu 23.12.2016

Linku i faqes se vjeter të vendimeve