Vendimet

 

Total: (1139 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 141/15 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, ARJ-UZVP nr. 29/2015, të 29 tetorit 2015
Hajdar Podrimja 07.06.2017
KI 58/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 8/2016, të 26 janarit 2016
Kadri Emini, Skender Emini, Flamur Emini 05.06.2017
KI 68/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 249/2015, të 3 dhjetorit 2015
Fadil Rashiti 05.06.2017
KI 75/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 56/2016, të 17 marsit 2016
Teatri Kombëtar i Kosovës Ministria e Kulturës, Rinisë dhe 02.06.2017
KI 111/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Njoftimit të Prokurorit të Shtetit KMLC. nr. S/16, të 2 shkurtit 2016 dhe Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Republikës së Kosovës, AC. nr. 4370/15, të 18 dhjetorit 2015
Asllan Zenuni 02.06.2017
KI 132/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme Rev. nr. 97/2016, të 14 qershorit 2016
Musa Torbani 02.06.2017
KI 41/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, CML. nr. 5/2015, të 17 dhjetorit 2015
Bedrije Rama 02.06.2017
KI 26/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-14-0311-A0001-A0023, të 15 korrikut 2015
Januz Fazliu 01.06.2017
KI 101/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 94/16, të 11 majit 2016
Ukë Balaj 01.06.2017
KI 137/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. nr. 118/2016, të 23 qershorit 2016
Agdi Krasniqi 01.06.2017
KO 126/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Ligjit nr. 05/L-120 për Trepçën
Kolegji i Specializuar i Dhomës së Posaçme e Gjykatës Suprem 01.06.2017
KO 12/17 Aktgjykim
Vlerësim i përputhshmërisë me Kushtetutën të neneve 55 (paragrafët 4 dhe 5), 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, dhe 68 të Ligjit nr. 05/L-087 për Kundërvajtje
Avokati i Popullit 30.05.2017

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]