Vendimet

 

Total: (1170 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 44/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Bordit të Pavarur për Rishqyrtime A. nr. 503/2006 ATK, të 17 shtatorit 2013
NTP “Theranda - Projekt” 13.10.2017
KI 70/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 185/2015, të 28 dhjetorit 2015
Fazli Krasniqi 13.10.2017
KI 78/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 7/2016, të 18 janarit 2016
Driton Syla 13.10.2017
KI 49/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 227/2016, të 3 tetorit 2016
Imer Syla 12.10.2017
KI 127/16 dhe KI 35/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, IV. C. nr. 408/15, të 7 korrikut 2016, Aktvendimit të Gjykatës Themelore në Prishtinë, GJA. nr. 1214/2016, të 25 korrikut 2016 dhe Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës Ac. nr. 2685/17, të 31 janarit 2017
Ndërmarrja Private Tregtare “Riar-Alfis” 12.10.2017
KI 17/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, Pzl. nr. 182/16, të 30 janarit 2017
Alfred Bobaj 29.09.2017
KI 03/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (DHPGJS), AC-I.-16-0125-A0001, të 20 dhjetorit 2016
Ahmet Buçaj 27.09.2017
KI 32/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme Pml. nr. 276/2016, të 5 dhjetorit 2016
Afrim Radoniqi 27.09.2017
KI 116/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 68/2016, të 19 prillit 2016
Asrije Muçolli 27.09.2017
KI 123/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, PN. nr. 23/16, të 18 janarit 2016
Vullnet Berisha 27.09.2017
KI 36/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 358/2016, të 16 janarit 2017
Bashkim Berisha 13.09.2017
KI 139/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 168/16, të 14 korrikut 2016
Sefedin Jetullahu 13.09.2017

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]