Vendimet

 

Total: (1139 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 30/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 206/2016, të 13 tetorit 2016
Muharrem Nuredini 07.08.2017
KI 104/16 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PML-KZZ. nr. 110/2016, të 16 majit 2016
Miodrag Pavić 07.08.2017
KI 33/16 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Republikës së Kosovës, AC. nr. 4276/2014, të 9 qershorit 2015
Minire Zeka 04.08.2017
KI 23/17 Vendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PML. nr. 246/2016, të 31 tetorit 2016
Besim Krasniqi 02.08.2017
KI 131/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 184/2016, të 1 shtatorit 2016
Tahir Cukaj 01.08.2017
KI 107/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Specializuar të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, SCEL-09-0022-C13, të 28 qershorit 2013
Safet Muhaxheri dhe të tjerët 31.07.2017
KI 04/17 Vendim
Vlerësim i kërkesës së parashtruesit për tërheqje të kërkesës
Z. K. 28.07.2017
KI 38/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së vendimeve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Departamenti i Pensioneve, nr. 202108, të 3 qershorit dhe të 18 nëntorit 2016
Meleq Ymeri 19.07.2017
KI 40/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës
për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit,nr. AC-I-13-0087 dhe AC-I-13-0091, të 16 marsit 2017
Muharrem Bytyqi dhe të tjerët 19.07.2017
KI 92/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 344/2015, të 12 janarit 2016
Jusuf Berisha 18.07.2017
KO 142/16 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së neneve 10 dhe 40.1.5 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit
Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të 18.07.2017
KI 55/17 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit KGJ nr. 13/2017, të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, të 13 janarit 2017
Tonka Berisha 17.07.2017

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]