Vendimet

 

Total: (1170 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 08/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Themelore të Mitrovicës, CN. nr. 89/2015, të 14 gushtit 2015
N. S. 01.11.2017
KI 149/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, CML. nr. 13/2016, të 13 shtatorit 2016
Komuna e Klinës 30.10.2017
KI 77/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 296/2015, të 10 shkurtit 2016
Burim Ramadani dhe Arsim Ramadani 27.10.2017
KI 135/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-0095, të 6 tetorit 2016
Tomislav Janković dhe të tjerët 27.10.2017
KI 09/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 281/2016, të 5 dhjetorit 2016
Fatmir Hoti 27.10.2017
KI 64/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Konkluzionit të Drejtorisë së Kadastrit në Komunën e Prishtinës, nr. 011-952-1/4261/16, të 27 shkurtit 2017
Selatin Ahmeti 24.10.2017
KI 53/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 50/2017, të 20 marsit 2017
X 24.10.2017
KI 25/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës-Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës, GSK-KPA-A- 221/14, të 3 gushtit 2016
Bukurije Gashi 20.10.2017
KI 28/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 262/2016, të 3 nëntorit 2016
Azem Gashi dhe Arbenita Gashi 20.10.2017
KI 57/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-16-0075-A0001, të 5 janarit 2017
“KLENAK – DOO” 20.10.2017
KI 11/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-12-0050-A0001, të 6 tetorit 2016
Aleksandar Đekić, Ljiljana Tomić, Radunka Tomić dhe Slavolj 13.10.2017
KI 29/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 343/2016, të 16 janarit 2017
Adem Zhegrova 13.10.2017

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]