Vendimet

 

Total: (1170 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 10/17 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë për mospërmbarimin e Vendimit të Komisionit të Ankesave të Shërbyesve Civilë të Komunës së Skenderajt, nr. 112-158/1, të 12 qershorit 2008
Sadije Shabani 30.11.2017
KI 63/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. Kzz. 19/2017, të 11 prillit 2017
Lutfi Dervishi 30.11.2017
KI73/17, KI78/17 dhe KI85/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së 29 aktvendimeve të Gjykatës Supreme të Kosovës të nxjerra ndërmjet 7 shkurtit dhe 20 marsit 2017
Istref Rexhepi dhe 28 të tjerë 30.11.2017
KI 92/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështje në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-16-0221, të 26 tetorit 2016
Shemsi Peshku 30.11.2017
KI 93/16 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 321/2012, të 13 nëntorit 2013
Maliq Maliqi dhe Skender Maliqi 24.11.2017
KI 29/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 236/2015, të 5 tetorit 2015
Afërdita Gashi-Sinanaj 15.11.2017
KI 121/16 Vendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 123/16, të 6 qershorit 2016
Vera Otešević 09.11.2017
KI13/17 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA. nr. 3442/2016, i 10 tetorit 2016
Bedri Prishtina dhe Fahri Bekteshi 03.11.2017
KI 100/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Gjykatës Supreme të Kosovës për Agjencinë Kosovare të Pronës, nr. GSK-KPA-A-97/2014, të 19 shkurtit 2016
Živorad Dutina 03.11.2017
KI 140/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, CN. nr. 6/2016, të 23 gushtit 2016
Raiffeisen Bank Kosovo JSC 03.11.2017
KI 98/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, ARJ-UZVP, nr. 7/2016, të 31 marsit 2016
Fazile Morina 02.11.2017
KI 37/17 dhe KI 52/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. Kzz 236/2016, të 11 janarit 2017
Tihomir Mikarić Olga Janićijević Shemsije Sheholli 01.11.2017

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]