Vendimet

 

Total: (1116 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 13/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, PN-II-. nr. 8/2015, të 26 nëntorit 2015
Armend Selimi 22.11.2016
KI 24/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 191/2015, të 1 shtatorit 2015
Avdi Haziri 16.11.2016
KI 32/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 221/2015, të 1 shtatorit 2015
Ibrahim Svarça 16.11.2016
KI 39/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 214/2015, të 1 shtatorit 2015
Organizata Joqeveritare FINCA - Kosovë 16.11.2016
KI 72/16 Aktvendim
Vlerësimi i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 264/2015, të 9 dhjetorit 2015
Byroja Kosovare e Sigurimit 16.11.2016
KI 74/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. nr. 3/2016, të 25 janarit 2016
X 16.11.2016
KI 24/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, PN. I. Nr. 1802/2016, të 13 tetorit 2016
Senad Rama 16.11.2016
KI 71/16 Vendim
Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së vendimit të paspecifikuar të autoritetit publik
Ramadush Mjaku 11.11.2016
KI 86/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, E. Rev. nr. 33/2015, të 9 dhjetorit 2015
“BENI”, Ndërmarrje Tregtare 11.11.2016
KI 61/16, KI 65/16 i KI 66/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për Çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-13-0213-A0006, të 28 janarit 2016
Omer Duraki Ismet Pa?ka Ismailj Ajdari 10.11.2016
KI 76/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 41/2016, të 14 marsit 2016
Qeveria e Republikës së Kosovës 10.11.2016
KI 146/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-14-0311-A0001-A0023, të 15 korrikut 2015
Azem Brajshori 10.11.2016

Linku i faqes se vjeter të vendimeve