Vendimet

 

Total: (1139 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 80/15, KI 81/15 dhe KI 82/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së aktvendimeve të Gjykatës së Apelit Ae. nr. 188/2014, 189/2014, të 19 janarit 2015, dhe Aktvendimin Ae. nr. 190/2014, të 20 janarit 2015
Rrahim Hoxha 11.01.2017
KI 84/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. 3 /2015, të 28 prillit 2015
Selman Mustafa 11.01.2017
KI 96/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pzd. nr. 59/2015, të 20 majit 2015
Mirsad Gashi 11.01.2017
KI 55/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 2/2016, të 12 janarit 2016
Slobodan Radović 29.12.2016
KI 113/16 Aktvendim
Kërkesë për interpretimin e nenit 7 (E drejta për blerjen e banesës) të Ligjit nr. 04/L-061 për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore, të 12 janarit 2012
Shukri Maxhuni dhe Gazmend Muqolli 29.12.2016
KI 85/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 321/2015, të 16 nëntorit 2015
Esat Haxhiu 23.12.2016
KI 156/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. nr. 217/2015, të 10 nëntorit 2015
Svetislav Stojković 23.12.2016
KI 105/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Njoftimit të Kryeprokurorit të Shtetit, KMLC. nr. 44/15, i 10 prillit 2015
Mehmet Bajraktari dhe të tjerët 23.12.2016
KI 164/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, ARJ–UZVP. Nr. 22/2015, të 30 korrikut 2015
Sadat Lekiqi 23.12.2016
KI 123/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 50/2014, të 2 qershorit 2015
Ali Zenuni 23.12.2016
KI 108/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Vendimit Nr. 2016-COS-0488, të nxjerrë nga ushtruesi i detyrës së Shefit të Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë, të 22 korrikut 2016
Bojana Ivković, Marija Perić dhe Miro Jaredić 23.12.2016
KI 02/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PA1. nr. 1160/2012,
të 12 shtatorit 2013
Liridon Aliu 19.12.2016

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]