Vendimet

 

Total: (1058 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 145/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Këshillit Prokurorial të Kosovës, nr. 321/2015, të 5 nëntorit 2015
Florent Muçaj 14.06.2016
KI 159/15 Aktvendim
Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PN. nr. 499/2015, të 29 shtatorit 2015
Sabri Ferati 14.06.2016
KI 01/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, nr. Pml Kzz. 157/2014, të 2 tetorit 2014
Fahredin Gashi 03.06.2016
KI 163/14 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 181/2014 të 8 korrikut 2014
Enis Beqiri 03.06.2016
KI 67/15 dhe KI 68/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 116/2012, të 7 nëntorit 2014
Mykereme Hoxha dhe Mërgim Hoxha 27.05.2016
KI 118/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës të Gjykatës Supreme të Kosovës, GSK-KPA-A-129/13, të 3 qershorit 2015
Dragiša Stojković 27.05.2016
KI 03/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 226/2015, të 14 shtatorit 2015
Remzie Duga 23.05.2016
KI 43/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Pml. nr. 181/15, të 6 nëntorit 2015
Mehdi Kryeziu 23.05.2016
KI 76/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-13-0114-A0001, të 11 dhjetorit 2014
Dušanka Mitić 23.05.2016
KI 112/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 1/2015, të 10 prillit 2015
Feride Bulliqi dhe të tjerët 23.05.2016
KI 124/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së mospërfshirjes në procesin e privatizimit të Ndërmarrjes Shoqërore “Liria”
Arif Kryeziu 23.05.2016
KI 132/15 Aktgjykim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së dy vendimeve të 12 qershorit 2015, nr. AC-I-13-0008 dhe nr. AC-I-13-0009, të Kolegjit të Ankesave të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës për Çështje që Lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit
Manastiri i Deçanit 20.05.2016

Linku i faqes se vjeter të vendimeve