Vendimet

 

Total: (1053 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 118/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës të Gjykatës Supreme të Kosovës, GSK-KPA-A-129/13, të 3 qershorit 2015
Dragiša Stojković 27.05.2016
KI 03/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 226/2015, të 14 shtatorit 2015
Remzie Duga 23.05.2016
KI 43/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Pml. nr. 181/15, të 6 nëntorit 2015
Mehdi Kryeziu 23.05.2016
KI 76/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për Çështjet në Lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-13-0114-A0001, të 11 dhjetorit 2014
Dušanka Mitić 23.05.2016
KI 112/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 1/2015, të 10 prillit 2015
Feride Bulliqi dhe të tjerët 23.05.2016
KI 124/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së mospërfshirjes në procesin e privatizimit të Ndërmarrjes Shoqërore “Liria”
Arif Kryeziu 23.05.2016
KI 132/15 Aktgjykim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së dy vendimeve të 12 qershorit 2015, nr. AC-I-13-0008 dhe nr. AC-I-13-0009, të Kolegjit të Ankesave të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës për Çështje që Lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit
Manastiri i Deçanit 20.05.2016
KI 93/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 12/2015, të 4 shkurtit 2015
Ahmet Tërnava 18.05.2016
KI 48/14 KI 49/14 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së aktvendimeve të Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Dega në Vushtrri:

(1) CP. nr. 46/14, të 6 marsit 2014,
(2) CP. nr. 49/14, të 6 marsit 2014,
(3) CP. nr. 53/14, të 6 marsit 2014,
(4) CP. nr. 52/14, të 11 marsit 2014,
(5) CP. nr. 54/14, të 11 marsit 2014

dhe

të Aktvendimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, Ac. nr. 1369/14, të 27 qershorit 2014
Komuna e Vushtrrisë 17.05.2016
KI 62/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 4332/2012, të 26 nëntorit 2014
Xhavit Shala 17.05.2016
KI 114/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës Pml. Nr. 95/2015, të 12 majit 2015
Feride Aliu - Shala 17.05.2016
KI 131/15 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 60/2015, të 25 majit 2015
Selvinaz Top dhe të tjerët 17.05.2016

Linku i faqes se vjeter të vendimeve