Vendimet

 

Total: (1097 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 181/14 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, nr. PML–KZZ. nr. 170/2014, të 19 shkurtit 2015
Lon Palushaj 07.11.2016
KI 07/16 Vendim
Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së një aktvendimi për papranueshmëri të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës
Rifat Abdullahi 01.11.2016
KI 142/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 231/2015, të 1 shtatorit 2015
Habib Makiqi 01.11.2016
KI 149/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 148/2014, të 2 qershorit 2015
Savo Lekić, Dimitrije Leki? dhe Branislav Leki? 01.11.2016
KI 151/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Rev. nr. 186/2015, të 6 korrikut 2015
Ol. S. dhe Olt. S. 01.11.2016
KO 118/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Ligjit nr. 05/L-120 për Trepçën
Slavko Simić dhe 10 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republi 31.10.2016
KI 65/15 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së mospërmbarimit të 3 (tri) aktgjykimeve të Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës të Gjykatës Supreme, përkatësisht aktgjykimeve nr. GSK-KPA-A-021/12, të 17 janarit 2013, GSK-KPA-A-141/12, të 17 prillit 2013 dhe GSK-KPA-A-045/12, të 3 tetorit 2012, dhe 2 (dy) vendimeve të Komisionit për Kërkesa Pronësore të Kosovës, përkatësisht KPCC/D/A/211/2013, të 21 gushtit 2013 dhe KPCC/D/C/216/2013, të 22 nëntorit 2013
Tatjana Davila Ljubiša Mari? Zorica Kršenkovi? Zlatoj Jevti? 26.10.2016
KO 95/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësim të “kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë” të paragrafëve 2 dhe 3 të nenit 4 të Udhëzimit Administrativ të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, nr. 07/2015, të 31 dhjetorit 2015
Slavko Simi? dhe 10 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republi 25.10.2016
KO 94/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Ligjit për Agjencinë Kosovare për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, nr. 05/L-010
Slavko Simi? dhe 10 deputetë të tjerë të Kuvendit të Republi 25.10.2016
KI 06/15 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. Kzz 98/2014, të 3 shtatorit 2014
Sadik Abazi 06.09.2016
KI 40/16 Vendim
Kërkesë për vlerësim të shkeljeve të papërcaktuara të Kushtetutës së Republikës së Kosovës
Sokol Plakolli 06.09.2016
KI 46/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme, AC-I-14-0318 - A0001, të 15 tetorit 2015
Gradimir Jovanoviċ dhe të tjerët 06.09.2016

Linku i faqes se vjeter të vendimeve