Vendimet

 

Total: (1154 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 93/16 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 321/2012, të 13 nëntorit 2013
Maliq Maliqi dhe Skender Maliqi 24.11.2017
KI 29/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 236/2015, të 5 tetorit 2015
Afërdita Gashi-Sinanaj 15.11.2017
KI 121/16 Vendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, Rev. nr. 123/16, të 6 qershorit 2016
Vera Otešević 09.11.2017
KI13/17 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, CA. nr. 3442/2016, i 10 tetorit 2016
Bedri Prishtina dhe Fahri Bekteshi 03.11.2017
KI 100/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Gjykatës Supreme të Kosovës për Agjencinë Kosovare të Pronës, nr. GSK-KPA-A-97/2014, të 19 shkurtit 2016
Živorad Dutina 03.11.2017
KI 140/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, CN. nr. 6/2016, të 23 gushtit 2016
Raiffeisen Bank Kosovo JSC 03.11.2017
KI 98/16 Aktvendim
Kërkesë për vlerësim të kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme, ARJ-UZVP, nr. 7/2016, të 31 marsit 2016
Fazile Morina 02.11.2017
KI 37/17 dhe KI 52/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme, Pml. Kzz 236/2016, të 11 janarit 2017
Tihomir Mikarić Olga Janićijević Shemsije Sheholli 01.11.2017
KI 08/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Themelore të Mitrovicës, CN. nr. 89/2015, të 14 gushtit 2015
N. S. 01.11.2017
KI 149/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, CML. nr. 13/2016, të 13 shtatorit 2016
Komuna e Klinës 30.10.2017
KI 77/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 296/2015, të 10 shkurtit 2016
Burim Ramadani dhe Arsim Ramadani 27.10.2017
KI 135/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-0095, të 6 tetorit 2016
Tomislav Janković dhe të tjerët 27.10.2017

Linku i faqes se vjeter të vendimeve
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]