Vendimet

 

Total: (1108 vendime)


Nr. i lëndës Lloji i vendimit Parashtruesi Data e publikimit Shkarko
KI 38/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së vendimeve të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Departamenti i Pensioneve, nr. 202108, të 3 qershorit dhe të 18 nëntorit 2016
Meleq Ymeri 19.07.2017
KI 40/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës
për çështjet që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit,nr. AC-I-13-0087 dhe AC-I-13-0091, të 16 marsit 2017
Muharrem Bytyqi dhe të tjerët 19.07.2017
KI 92/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 344/2015, të 12 janarit 2016
Jusuf Berisha 18.07.2017
KO 142/16 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së neneve 10 dhe 40.1.5 të Shtojcës së Ligjit nr. 04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit
Kolegji i Apelit i Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme të 18.07.2017
KI 55/17 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit KGJ nr. 13/2017, të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, të 13 janarit 2017
Tonka Berisha 17.07.2017
KI 134/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të Kosovës, PAKR. nr. 379/16, të 21 shtatorit 2016
Dedë Hasani 12.07.2017
KI 81/16 Aktgjykim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Gjykatës së Apelit, Ac. nr. 949/16, të 20 prillit 2016
Valdet Nikçi 10.07.2017
KI 50/15 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme Pml. nr. 230/2014, të 4 dhjetorit 2014
Florim Leci 07.07.2017
KI 54/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Gjykatës Supreme të Agjencisë Kosovare të Pronës, GSK-KPA-A-002/14, të 14 tetorit 2015
Ramadan Demirović 07.07.2017
KI 130/16 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Vendimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, KGJK/nr. 74/2016, të 6 korrikut 2016
Hamdi Ibrahimi 07.07.2017
KI 07/17 Aktvendim
Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Pml. nr. 228/2016, të 20 tetorit 2016 dhe Aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, PAKR nr. 231/2015, të 6 gushtit 2015
Pashk Mirashi 15.06.2017
KI 127/15 Aktvendim
Kërkesë për vlerësimin e kushtetutshmërisë së procedurave në zhvillim në gjykatat e rregullta të Republikës së Kosovës, përkitazi me lëndën C. nr. 850/07 (P. nr. 850/07)
Mile Vasović 15.06.2017

Linku i faqes se vjeter të vendimeve