Udhëzim mbi praktikat

  • 04 tetor 2016 UDHЁZIM Mbi ndryshimin dhe plotësimin e udhëzimit mbi praktikat nr. 06/2012 MBI FUNKSIONIMIN DHE STRUKTURËN E NJËSISË (DEPARTAMENTIT) LIGJORE

  • 24 janar 2013 Udhëzim mbi praktikat Nr.06/2012 MBI FUNKSIONIMIN DHE STRUKUREN E NJESISE LIGJORE

  • 17 prill 2012 Udhëzim mbi praktikat Nr.01/2012

    Mbi udhëzimet dhe procedurat për paraqitjen e parashtresave te AMICUS CURIAE