Buletini

  • 10 nëntor 2017 BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE 2016 VËLLIMI II

  • 14 mars 2017 BULETINI I PRAKTIKËS GJYQËSORE 2016 VËLLIMI I

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]