• 03 nëntor 2011 KI 52/11

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë se një Aktgjykimi te Gjykatës Supreme të Kosovës.

 • 03 nëntor 2011 KI 58/11

  Vlerësim i kushtetutshmërisë te Aktvendimit te Gjykatës Supreme te Kosovës Rev. Nr. 82/2002, të 21 gushtit 2002.

 • 03 nëntor 2011 KI 52/09

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë te aktgjykimit te Gjykatës Supreme te Republikës se Serbisë Rev. 995/99, te 2 shkurtit 2000

 • 31 tetor 2011 KO 43/10

  Vlerësim i kushtetutshmërisë te akteve juridike te nxjerra nga Kryetari i Komunës se Prizrenit.

 • 20 tetor 2011 KO 119-10

  Vlerësim i kushtetutshmërisë se neneve 14 (1) 6, 22, 24, 25 dhe 27 te Ligjit për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Deputetit, Nr. 03/L-111, te 4 qershorit 2010

 • 13 tetor 2011 KI 12/11

  Vlerësim i kushtetutshmërisë te aktgjykimit te Gjykatës Supreme te Kosovës Rev. Nr. 256/08 te 15 nëntorit 2010

 • 13 tetor 2011 KI 35/11

  Vlerësim i kushtetutshmërisë te Aktvendimit te Gjykatës Supreme te Kosovës AU. Nr. 415/2010 te 27 majit 2010

 • 07 tetor 2011 KI 69/10

  Vlerësim i kushtetutshmërisë se Aktgjykimit te Gjykatës Supreme, Rev. nr. 5/2004, te 10 shkurtit 2004

 • 07 tetor 2011 KI 100/10

  Vlerësim i kushtetutshmërisë se Vendimit te Policisë së Kosovës, Nr. 398SHPK-2002, te 22 tetorit 2002

 • 07 tetor 2011 KI 106/10

  Vlerësim i kushtetutshmërisë se Aktgjykimit të Gjykatës Supreme P. Dr. 610/07; Aktgjykimit te Gjykatës Supreme Ap. Dr. 267/08; Aktgjykimit te Gjykatës Supreme PD. Dr. 311/10; dhe Aktgjykimit te Gjykatës Supreme Pn. Dr. 572/10

 • 06 tetor 2011 KI 36/11

  Vlerësimi i kushtetutshmërisë te mos-përmbarimit te pretenduar te Aktgjykimit N. nr. 24/09, te 17 nëntorit 2009, te Gjykatës se Qarkut ne Gjilan dhe shkeljes se pretenduar të të drejtave te njeriut te parashtruesit te kërkesës

 • 22 shtator 2011 KO 98/11

  Lidhur me imunitetin e deputeteve te Kuvendit te Republikës se Kosovës, Presidentit te Republikës se Kosovës, dhe anëtareve te Qeverise se Republikës se Kosovës

Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]