Njoftim për medie

 • KI 25/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës-Kolegjit të Apelit të Agjencisë Kosovare të Pronës, GSK-KPA-A- 221/14, të 3 gushtit 2016

  20.10.2017
 • KI 28/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës, Rev. nr. 262/2016, të 3 nëntorit 2016

  20.10.2017
 • KI 57/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktgjykimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-16-0075-A0001, të 5 janarit 2017

  20.10.2017
 • KI 11/17

  Vlerësim i kushtetutshmërisë së Aktvendimit të Kolegjit të Apelit të Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për çështje që lidhen me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, AC-I-12-0050-A0001, të 6 tetorit 2016

  13.10.2017
Adresa

Rruga: "Perandori Justinian", nr. 44.
10000, Prishtine

TEL:

+381 (0)38 60 61 62

Mob:

+377(0) 45 200 595
+377(0) 45 200 576

Fax:

+381(0)38 60 61 70

e-mail: [email protected]